Staff Mobility Services Platform

Staff Mobility Services Platform

            Staff Mobility Services Platform  จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลการฝึกอบรม ฝึกงาน และแลกเปลี่ยนบุคลากรยังต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (Supportive Staff)  เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

  1.   Link to IMOTION

            เป็น Website ที่รวบรวมข้อมูลการจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมในสถาบันอุดมศึกษาส่งบุคลากรเข้าร่วม  โดยสามารถค้นหารูปแบบการฝึกอบรม หรือเรียนรู้การทำงานที่เหมาะสม ตรงตามความสนใจ

  1.  Exclusive Opportunity 

ICONSTAFF POSTER (Deadline Extension)2

Day 1 – https://qrgo.page.link/LDiiw

Day 2 – https://qrgo.page.link/nkm5H

Day 3 – https://qrgo.page.link/g5eQi

Day 4 – https://qrgo.page.link/7GC62

Presentation – https://qrgo.page.link/fKC91

2432564-BE_๒๑๐๓๒๕_0

APAIE 2021 VIRTUAL EVENT 

        3. Sharing Testimony

              ร่วมแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ในต่างแดนกับเพื่อนๆบุคลากรมก.ได้ที่นี่ Click Here!!

        4.  IAD Job Shadowing

S__76660745

           เรียนรู้งานด้านการต่างประเทศกับบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ผ่านรูปแบบการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวเพื่อเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และเป็นแนวทางในพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มากขึ้น ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่นี่ Click Here!!