วิสัยทัศน์

กองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก รองรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นสากล