ประวัติความเป็นมา

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2508 มีฐานะเป็นงานในสำนักงานเลขานุการ โดยมีเลขาธิการมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าสำนักงาน ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดแบ่งส่วนราชการใหม่จาก 5 กอง เพิ่มเป็น 7 กอง เมื่อ พ.ศ.2518 กองวิเทศสัมพันธ์มีฐานะเป็นงานหนึ่งในกองกลาง หน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัย

ในลักษณะการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้น ได้เสนองานโดยตรงต่อรองอธิการบดี และอธิการบดี เนื่องจากยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2534 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ ีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้บังคับบัญชาในสายงาน ทั้งนี้ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองวิเทศสัมพันธ์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 12 ง. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537 เนื่องจากภารกิจที่เพิ่มขึ้นของกองวิเทศสัมพันธ์ และยังเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจาก Foreign Relation Division เป็น International Affairs Division เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ จนถึงปัจจุบัน