ติดต่อเรา

Address:

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ชั้น10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel :+66 2942 8858, +66 2942 8171-2, +66 2942 8683

Fax :+66 2942 8170, +66 2942 8726

Website : http://iad.intaff.ku.ac.th

E-mail :  fro@ku.th 

E-mail สำหรับการรับสมัครนิสิตต่างชาติแบบ non-degree programs :  iad@ku.th

Skype Account: iad.ku

S__65511429