โครงสร้างองค์กร

กองวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่สร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ/ความร่วมมือทางด้านการวิจัย เจรจาเพื่อแสวงหาและจัดสรรทุนการศึกษา ทุนพัฒนา/ส่งเสริมบุคลากรและนิสิต ทุนแลกเปลี่ยนนิสิต การจัดทำ ฐานข้อมูล วางระบบเครือข่ายข้อมูลและรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ข้อมูลด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัย สถาบัน/องค์กรทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งบริการจัดทำหนังสือเดินทางและบริการทางการทูตและศุลกากรแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

กองวิเทศสัมพันธ์ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น 4 งานดังนี้