พันธกิจ

          กองวิเทศสัมพันธ์ต้องสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศต่างประเทศ  ครอบคลุมการประสานงาน การดำเนินงานศูนย์อาณาบริเวณศึกษา เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นสากล