นโยบายความเป็นนานาชาติ

นโยบายระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยเกษตร โดยมีการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรที่ไม่มีปริญญา 3 ปี ต่อมาวิทยาลัยเกษตรได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 และใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าศึกษาในสาขาต่างๆนอกเหนือไปจากด้านการทำเกษตรและวิชาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานทางการศึกษาที่สูงอย่างเต็มที่ ปัจจุบันเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วประเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดตั้งทั้งหมด 5 วิทยาเขต ดังต่อไปนี้

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพฯ (ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486)
 2. วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่ที่ จ. นครปฐม (ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522)
 3. วิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่ที่ จ. ชลบุรี (ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531)
 4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ตั้งอยู่ที่ จ. สกลนคร (ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539)
 5. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ในปี 2552 มหาวิทยาลัยได้รับการกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยยังได้รวมความสามารถศักยภาพและทรัพยากรอื่นๆการปฏิบัติตามเส้นทางสู่การกลายเป็นศูนย์กลางวิชาที่ดีเยี่ยมในเอเชีย ในปัจจุบันงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เผยแพร่สู่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสูงสำหรับความเป็นอยู่ในประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า  “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีศักยภาพและการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการร่วมงานวิจัย เช่นเดียวกับการที่จะแบ่งประสบการณ์และความรู้ที่สะสมกับคู่สัญญาระหว่างประเทศบนเวทีนานาชาติ

วันนี้ความเป็นสากลได้รับการพิจารณาจากการพัฒนานโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เร่งและให้การสนับสนุนที่เข้มแข็งที่จะเริ่มต้นและดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆที่มีกว่า 300 คู่สัญญาทั่วโลก

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและสมาชิก, ร่วมงานวิจัย, สัมมนา, วิชาการ, การประชุม,

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนของสิ่งพิมพ์และวัสดุวิทยาศาสตร์

เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่ากิจกรรมแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสังคมโลก

แม้ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน เรามีมากกว่า 500 หลักสูตรที่เปิดสอนในภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพื่อประโยชน์โปรแกรมความคล่องตัวของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับนักเรียนจากทุกภูมิภาค

มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองวิเทศสัมพันธ์จึงให้ความสำคัญกับงานต่อไปนี้ ภายใต้ คำขวัญ “มุ่งมั่นพัฒนาก้าวสู่ประชาคมโลก”

 1. การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ, การวิจัย, การแลกเปลี่ยนคณาจารย์, บุคคลากร, นักศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ ที่มีคู่สัญญาในอาเซียน, อาเซียน+3, อาเซียน+6, และอาเซียน+8 เนื่องจากการต่อตัวของอาเซียน
 2. เร่งสร้างความเข้มแข็งทางกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคู่สัญญาระหว่างประเทศในยุโรปและเอเชีย
 3. ช่วยเหลือคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ไปศึกษาขั้นสูงยังต่างประเทศ (กับประเทศคู่สัญญา)
 4. กำลังมองหาการสนับสนุนเงินทุนสำหรับความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ในพื้นที่ของการศึกษา การวิจัย การพัฒนาและการบริการ
 5. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการถ่ายโอนสำหรับการสะสมและพัฒนาความรู้ทางปัญญา
 6. ให้ความช่วยเหลือคณะและสถาบันที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ
 7. เป็นศูนย์เครือข่ายฐานข้อมูลที่ยอดเยี่ยม
 8. ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในองค์กรระหว่างประเทศและสังคมโลกกับเครือข่ายของเรา
 9. สร้างความเชื่อมั่นว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ทรัพยากร งบประมาณ แรงงานและกลยุทธ์อื่นๆ ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่สัญญาทางวิชาการ เช่น การเริ่มต้นโครงการความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศกับคู่สัญญาในประเทศและต่างประเทศ