ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มก. ประจำปี 2560

        เนื่องด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มีปณิธาน และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีพื้นที่ในเวทีระดับนานาชาติ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ที่ทวีความสำคัญมากเป็นลำดับต้นๆของการบริหารจัดการองค์กร

       จึงมีกำหนดจัดการสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560: แนวปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ขึ้น เพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกัน  จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

       ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาตามlink ด้านล่าง ภายในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางรัตมา ใช้ไหวพริบ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8858 หมายเลขภายใน 4159

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

รายชื่อผู้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการสัมมนา

facebooktwittergoogle_plus