โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร
การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ อาจจะถูกยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายด้านการป้องกันการแพร่ของโรคระบาดและสุขอนามัยของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ รวมทั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการกักตัวและการตรวจหาเชื้อ  COVID-19 ที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

 

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร     สำหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ชั้นเรียนของ Nagoya University ในสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน หรือต้องการไปทำการวิจัยภายใต้การดูแลจาก Professor ของ Nagoya University ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์เข้าศึกษาในชั้นเรียนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี เทียบเท่าผลทดสอบทางภาษา TOEFL Score(iBT) 79 ขึ้นไป และสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในชั้นเรียนที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test ในระดับ N1

สำหรับนิสิตที่มีความประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตร Intensive Programme in Advanced Japanese (หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา) ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test อย่างน้อยระดับ N2

คณะที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
 • Agricultural Sciences
 • Economics
 • Education
 • Engineering
 • Humanities
 • Informatics
 • Law
 • Medicine
 • Science
 • Bioagricultural Sciences
 • Economics
 • Education and Human Development
 • Engineering
 • Environmental Studies
 • Humanities
 • Informatics
 • International Development
 • Law
 • Mathematics
 • Medicine
 • Pharmaceutical Sciences
 • Science
ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 หรือ
2 ภาคการศึกษา : ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 2 หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ต้องเป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และหากต้องการสมัครรับทุน JASSO ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.10
 3. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการสอน ดังนี้
 • หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า iBT ที่ 79 หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 780 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0
 • หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น ต้องผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test ระดับ N1
 • หลักสูตร Intensive Programme in Advanced Japanese ต้องผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test อย่างน้อยระดับ N2 (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
 1. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
 2. ต้องมีสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว นิสิตจะต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที
เอกสารประกอบการสมัคร นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ รวมทั้งหมด 4 หน้า (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)  [PDF]
 2. Study Plan ให้อธิบายถึงแผนการศึกษาที่สนใจศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ NUPACE
 • ประสงค์แลกเปลี่ยนโดยเรียนในรายวิชา ต้องอธิบายความสนใจในหลักสูตรและวิชาที่จะเรียนแลกเปลี่ยน สามารถตรวจสอบหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอนได้จากคู่มือ  NUPACE Prospectus ที่เว็บไซต์ http://nupace.iee.nagoya-u.ac.jp (ต้องพิมพ์ลงในกระดาษ A4 หากพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษต้องอย่างน้อย 400 คำ หรือ พิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นต้องอย่างน้อย 800 ตัวอักษร)
 • ประสงค์แลกเปลี่ยนโดยการทำวิจัย ต้องอธิบายถึง Research Plan โดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4 หากพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษต้องอย่างน้อย 800 คำ หรือ ถ้าพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นต้องอย่างน้อย 1,600 ตัวอักษร
 1. Official Transcript of Academic Records 1 ฉบับ (ลงตราประทับโดยสำนักบริหารการศึกษา) สำหรับผู้สมัครในระดับบัณฑิตศึกษาต้องแสดง Official Transcript  ในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
 2. Language Proficiency Form and Supporting Documents (ผลคะแนนสอบ TOEFL, TOEIC, IELTS และ/หรือ Japanese Language Proficiency Test <JLPT>) ตามที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร
 3. เอกสารแสดงสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา)
 4. Health Certificate (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [PDF]
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง
 6. Statement of Bank Account Balance ผู้ที่สมัครศึกษาแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษาต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท และหากสมัครศึกษาแลกเปลี่ยน 2 ภาคการศึกษาต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

หมายเหตุ นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อไปยัง Nagoya University ต้องดำเนินการกรอกใบสมัครทางออนไลน์เพิ่มเติม โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งนิสิตโดยตรงในภายหลัง

ค่าใช้จ่าย นิสิตที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Nagoya University ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และ ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ  เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 100,000 เยน/เดือน (ประมาณ 31,000 บาท)
ทุนช่วยเหลือ มีโอกาสสมัคร ทุน JASSO 80,000 เยน / เดือน (ประมาณ 24,000 บาท)หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองได้เป็นอันดับแรก เนื่องจากทุนมีจำนวนจำกัด
กำหนดการรับสมัคร
นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนดพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]

 

facebooktwittergoogle_plus