การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 79 ปี มก. วันที่ 1

  เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 – 17.15 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 79th Anniversary of Kasetsart University ในหัวข้อ Reinventing Kasetsart University Innovative Research and Advanced Studies in Agriculture and Food โดยมีกำหนดการประชุมเป็นเวลา 2 วัน (เวลากรุงเทพฯ) คือ วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ (วันที่ 1) เวลา 16:00-17:15 น. และวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ (วันที่ 2) เวลา 17:00-20:00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก Professor Mathew P. Downs เป็นพิธีกรดำเนินรายการทั้งสองวัน

 นอกจากนี้ ช่วงเช้าเวลา 6:00 น. มีพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี โดยคณะผู้บริหาร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร หน่วยงาน และองค์กร เข้าร่วมพิธีร่วมรำลึกถึงคุโณปการอันยิ่งใหญ่ของสามบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมวางพวงมาลาคารวะ “อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์” รูปแบบออนไลน์ เสมือนจริง ในวาระครบ 79 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยด้วย

  การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 79 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเวทีสำหรับการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพันธมิตรระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหารของโลก : ความท้าทายและกลยุทธ์ในการวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารเกษตร การส่งเสริมการเกษตรและการวิจัยอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพันธมิตรของเราจำนวนมากกำลังมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหัวข้อเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Reinventing the University and Research Institutes ของมก. การประชุมวิชาการครั้งนี้จะนำไปสู่การแสดงความคิดริเริ่มในการทำงานร่วมกันและเปิดโอกาสสำหรับพันธมิตรที่จะเข้าร่วม ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หวังว่าจะนำไปสู่โอกาสเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ในอนาคต

 การประชุมวิชาการนานาชาติ 79 ปี มก. เริ่มต้นด้วยพิธีเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กล่าวแสดงความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565 และหวังว่าจะได้ต้อนรับทุกท่าน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคตอันใกล้นี้ จากนั้น ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานให้เกียรติกล่าวเปิดงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า “เป้าหมายของการประชุมในปีนี้ คือการส่งเสริมการสนทนาเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ที่เผชิญกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการจัดการกับปัญหาระดับโลกที่สำคัญ เช่น วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การหารือร่วมกันของเราในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันจัดการกับอุปสรรคที่เราทุกคนต้องเผชิญและนำเสนอความพยายามต่างๆ ในการวิจัยและโครงการด้านการศึกษาที่เราทำซึ่งมักจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราในการแก้ไขปัญหาแม้ในช่วงการระบาดของ COVID-19”

  ลำดับถัดมาเป็นการแสดงปาฐกถาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote 1) ในหัวข้อ “The Impact of the COVID-19 Pandemic and Global Food Security: Challenges and Strategies in Agri-Food Research and Innovation” โดย Professor H. De Jong, Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ และการแสดงปาฐกถาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote 2) รองศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติปาฐกถา ในหัวข้อ “Enhancing Agriculture and Food Research under the Reinventing Universities and Research Institutes Program” ต่อจากนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆตามหัวข้อประชุม และการสรุป (wrap up) ประเด็นหลัก ๆ การประชุมวิชาการ79 ปี มก. ในวันแรกนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์มากกว่า 300 คน ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พันธมิตรระหว่างประเทศ คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป งานประชุมวิชาการนานาชาติรูปแบบออนไลน์ในวาระครบรอบ 79 ปี มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “Reinventing Kasetsart University: Innovative Research and Advanced Studies on Agriculture and Food” ดำเนินมาถึงความสำเร็จอีกประการหนึ่งในแง่ของการมีส่วนร่วมทางวิชาการในสังคมทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย และการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน

facebooktwittergoogle_plus