Undergraduate Student Online Forum: Idea Sharing Contest

  เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์   อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานการแข่งขัน Undergraduate Student Online Forum: Idea Sharing Contest รูปแบบ Pecha Kucha ในหัวข้อ “A Better Tomorrow with SDGs /BCG” ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings ดำเนินรายการโดย Professor Matthew P. Downs, Senior Advisor for International Relations มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการจัด Undergraduate Student Online Forum ในรอบที่ 2 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพทักษะความสามารถในการก้าวสู่ความเป็นสากล ตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคไร้พรมแดน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ รูปแบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy (BCG)

  โอกาสนี้ Professor Matthew P. Downs, Senior Advisor for International Relations ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กล่าวว่า การจัดการแข่งขันระดับนิสิต Idea Sharing Contest รูปแบบ Pecha Kucha ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังได้รับทราบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมากขึ้น และการแข่งขันแบ่งปันความคิดในวันนี้เป็นเวทีให้นิสิตได้รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อน เพื่อขยายฐานความรู้ และแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับโลก นอกจากการประกวดแบ่งปันไอเดียแล้ว เราจะได้รับฟังสุนทรพจน์สร้างแรงบันดาลใจ โดยตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ในการแข่งขัน เราจะได้รับฟังแนวคิดเชิงลึกจาก 16 ทีมที่เข้าแข่งขัน หลังจากนั้นจะเป็นการประกาศทีมที่ชนะรางวัล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้นิสิตและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโอกาสพิเศษนี้ รวมทั้งความคิดดีๆสำหรับอนาคต และขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดงาน และผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จากนั้น Professor Matthew P. Downs, Senior Advisor for International Relations ได้เรียนเชิญ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขัน Undergraduate Student Online Forum: Idea Sharing Contest รูปแบบ Pecha Kucha ในหัวข้อ “A Better Tomorrow with SDGs /BCG” รูปแบบออนไลน์อย่างเป็นทางการ

จากนั้นกิจกรรมในงานประกอบด้วย

– การอภิปรายจากผู้แทนนิสิต Student Talk – What we can do to promote SDGs and BCG โดย Ms. Chihiro Hasebe, Graduate School of Humanities and Social Sciences Division of Educational Sciences, International Education Development Program, Hiroshima University, JAPAN ตามด้วย การอภิปรายจากผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ms. Parisa Sattinsee, Project Manager, Seed Thailand

– การแนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้วย

 1. Mr. Renaud Meyer, Resident Representative United Nations Development Programme, Thailand
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จีมา ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรช กระแสอินทร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวีณ์ บุนนาค ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ · คณะมนุษยศาสตร์

– การแข่งขันนำเสนอแนวคิด (Idea Sharing Contest) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ What Students can do to Promote Sustainable Development Goals (SDGs) and Bio-Circular-Green Economy (BCG) ภายใต้หัวข้อ “A Better Tomorrow with SDGs and BCG” จากทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 16 ทีม แต่ละทีมมีเวลานำเสนอ 5-7 นาที ประกอบด้วย

 1. BIFJ
 2. BPM Group 3
 3. Cinco
 4. Lumos
 5. Message to save people
 6. Mortar
 7. Next level
 8. PLA Water Pipe
 9. Powerpuff Greens
 10. Sandbox ss2
 11. Teachu
 12. Tequila
 13. THAI2GO
 14. Together
 15. Under the Sea
 16. Upallnight Inc.
 • การนำเสนอและมอบของรางวัลแก่นิสิตและการกล่าวปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวปิดงานครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รู้สึกเป็นเกียรติที่จัดงาน KU Undergraduate Student Online Forum งานในวันนี้ประสบความสำเร็จทุกประการตามวัตถุประสงค์และมั่นใจว่าก้าวต่อไปผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์มาปรับใช้ได้ในชีวิต และขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆเช่นนี้ด้วยกัน และขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่สละวลาและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ดีของเรา
 • สำหรับผู้ได้รับรางวัลต่างๆ มีดังนี้

IDEA SHARING CONTEST

Winner of the Best team: BPM Group 3 Team

Faculty of Business Administration

 1. Kantamanee Chalamlak
 2. Kannikar Chantreesri
 3. Sasiapa Arumsatjakool
 4. Wishyada Disapirom
 5. Paparvee Horsiriluck

1st Runner up of the Best team: Mortal

 1. Yanisa Kapetch – Faculty of Business Administration
 2. Jaroenpong Aramwit – Faculty of Business Administration
 3. Phanuchart Hirunkitrungsi – Faculty of Business Administration
 4. Phuripat Penpas – Faculty of Business Administration
 5. Phumraphi Thambumrung – Faculty of Social Sciences

Winner of the Best English Delivery: Next Level Team

 1. Titikarn Pannhengpetch – Faculty of Humanities
 2. Parncheewa Pawangkarat – Faculty of Economics
 3. Wannakorn Uechalitanukun – Faculty of Liberal Arts and Sciences
 4. Yadawadee Jaiprasop – Faculty of Engineering
 5. Taschapol Laosansook – Faculty of Humanities

Winner of the Most Creative Presentation: Together Faculty of Engineering

 1. Sofwan Kaji
 2. Path Pongpayuha
 3. Nattapas Khumsuprom
 4. Supanun Mevised

Popular Vote: Next Level Team

 1. Titikarn Pannhengpetch – Faculty of Humanities
 2. Parncheewa Pawangkarat – Faculty of Economics
 3. Wannakorn Uechalitanukun – Faculty of Liberal Arts and Sciences
 4. Yadawadee Jaiprasop – Faculty of Engineering5
 5. Taschapol Laosansook – Faculty of Humanities
facebooktwittergoogle_plus