พิธีลงนาม MoU ระหว่างมก. และ Harbin Engineering University, China.

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พลเรือเอก สุพิทย์ อำนวย อดีตคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Voov meeting กับผู้แทนจาก Harbin Engineering University ประเทศจีน นำโดย Professor Yao YU , President of Harbin Engineering University และคณะ

พิธีการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Harbin Engineering University ลงนามร่วมกันในสัญญาจำนวน 3 ฉบับได้แก่ 1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 2. ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร และ 3. ข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม Sino-Thai เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอคลิปวีดีโอรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการร่วมกันในหัวข้อต่างๆ อาทิ ทุนรัฐบาลจีน การเรียนการสอนออนไลน์ โครงการหลักสูตรสองปริญญา และแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม Sino-Thai โดยมี ดร.รัฐกฤต เรียบร้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Harbin Engineering University เป็นผู้กล่าวรายงาน และ อาจารย์วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร พร้อมด้วย MR. Pan Lei จากคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการภาษาไทยและภาษาจีนตามลำดับ

อนึ่ง Harbin Engineering University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและ วิศวกรรมทางทะเลเป็นอันดับต้นๆของประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1953 ณ เมือง Harbin จังหวัด Heilongjiang เปิดทำการเรียนการสอนมากกว่า 150 หลักสูตรและกว่า 48 หลักสูตรทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนให้เป็น Double First-Class Discipline University หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในระดับสากล ในปัจจุบันมีจำนวนนิสิตนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษากว่า 30,000 คน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งในปี 2015-2020 มีนิสิตชาวไทยเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้กว่า 100 คน

facebooktwittergoogle_plus