Virtual Thailand Education Fair Myanmar 2021 – AMAUT

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์  ชั้น 10  อาคารสารนิเทศ 50 ปี บุคลากรงานสารนิเทศ จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวรุจิรา พงษ์เจตสุพรรณ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ นางสาวอูฎฮียะ ปูเต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวอันธิกา ธรรมเนียม นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ นางสาวนิธิกานต์ พงษ์สถิตย์พร นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ และนายเทียนทอง วชิรวิชัย นักวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทยในรูปแบบออนไลน์ Virtual Thailand Education Fair Myanmar 2021 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่โครงการและหลักสูตรที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  งานนิทรรศการครั้งนี้ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าของพม่าจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย AMAUT (Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand) โอกาสนี้ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้เกียรติเปิดงานในครั้งนี้  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตั้งแต่ปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น จึงไม่สามารถจัดการงานนิทรรศการดังกล่าวในรูปแบบ On Site ได้ ดังนั้นผู้จัดงานจึงได้กำหนดให้เปลี่ยนการจัดงานนิทรรศการดังกล่าวจาก On Site เป็นแบบ Online คือ Virtual Thailand Education Fair Myanmar 2021งานนิทรรศการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 350 คน ในปีนี้มีการนำเสนอข้อมูล และการจัดแสดงบูธออนไลน์จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของไทยที่เข้าร่วมงานกว่า 20 สถาบัน อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Asian Institute of Technology (AIT), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC), สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น

  Virtual Thailand Education Fair Myanmar 2021 เป็นงาน Virtual  Education Fair แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้มีโอกาสนำเสนอมหาวิทยาลัย และพูดคุยกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านคุณภาพการศึกษา และได้รับการยกย่องทั่วโลกกว่า 20+ แห่งจากประเทศไทย ที่พร้อมจะตอบคำถามการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรของงานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานนิทรรศการ AMAUT: Thai Education Fair ประเทศเมียนมาร์ ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยนักเรียนที่เข้ามาในห้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Breakout Room) มีข้อซักถามเรื่องทุนการศึกษา ระดับคะแนนภาษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา ซึ่งสาขาที่ให้ความสนใจ ประกอบดด้วย วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร (Food Science) และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น การสมัครเรียน การหาทุน การใช้ชีวิต และค่าเล่าเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก ซึ่งงานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ได้ทำการนำเสนอภาพรวมข้อมูลในทุกๆด้านและหลักสูตรต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างครบถ้วน และได้รับการตอบรับการลงทะเบียนจากผู้เข้าชมบูธออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการจัดนิทรรศการรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก

facebooktwittergoogle_plus