การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันขงจื๊อ มก. ครั้งที่ 10 (ออนไลน์)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์  ชั้น 10  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อ ครั้งที่ 10  (ปี 2563– 2564) ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. นภาศรี ทิมแย้ม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ดร. ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกวลี เพชราทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ประธานการประชุมฝ่ายจีน คือ Dr. ZENG Lu (เจิง ลู่) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว พร้อมด้วย Mr. Tu Wei (ถู เหว่ย) ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว Ms. Zeng Shanni (เจิง ซานนี) ผู้อำนวยการฝ่ายการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว Associate Professor Dr. Gao Humin (เกา ฮุ่ยหมิน) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายจีน Mr. Lei Yun (เหลย หยุน) หัวหน้าสำนักงานการศึกษานานาชาติจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

  ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 การบริหารและการดำเนินงาน ข้อที่ 7 ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันขงจื๊อ กรุงเทพ ข้อย่อย 7.1 อธิการบดีเป็นรองประธานกรรมการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธานคนที่สอง และข้อที่ 9 ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากตั้งแต่ปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น จึงไม่สามารถจัดการประชุมดังกล่าวได้

  การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 10 เริ่มต้นด้วยการแนะนำรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม และการกล่าวคำปราศรัยโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานการประชุมฝ่ายจีน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานการประชุมฝ่ายไทย การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อ ครั้งที่ 10 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการดำเนินงานการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ การเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมจีนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานภายนอกของสถาบันขงจื๊อ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ทั้งนี้ ผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของสถาบันขงจื๊อ รวมทั้งการขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของสถาบันขงจื๊อในการจัดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน ที่ไม่เพียงแค่เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน แต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย–จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายจีนและไทย รายงานผลการดำเนินงานในปีพ.ศ. 2563-2564 ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื๊อ แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ แผนการดำเนินการโดยรวม การอบรมการเรียนการสอนภาษา  กิจกรรมทางวัฒนธรรม งบการเงิน โครงการสำคัญในปีพ.ศ. 2563-2564 และแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต ต่อจากนั้น คณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายจีนและฝ่ายไทยร่วมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง มีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม และวางแผนพัฒนาสถาบันขงจื๊อปี พ.ศ. 2565 สรุปการประชุม และร่วมถ่ายภาพออนไลน์ร่วมกัน

  จากนั้น ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 10  โดยกล่าวว่า มีความยินดีกับความสำเร็จของโครงการต่างๆและการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันขงจื๊อ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี และจะหาโอกาสเยี่ยมเยือนระหว่างกันในอนาคต เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันให้มากขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

facebooktwittergoogle_plus