การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ79ปี มก.วันที่ 2

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบออนไลน์วันที่สอง KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 79th Anniversary of Kasetsart University ในหัวข้อ Reinventing Kasetsart University Innovative Research and Advanced Studies in Agriculture and Food การประชุมในวันที่สอง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เป็นการเสวนาและการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอมุมมองแบบ Panel Sessions โดยแสดงผลงานที่โดดเด่นจากสองแผนงานในการวิจัยเชิงนวัตกรรมของโปรแกรมวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิจัยมุ่งเน้นไปที่การเกษตรและอาหาร การเกษตรและการป่าไม้ รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พร้อมวิสัยทัศน์ในอนาคต (พ.ศ. 2564-2567)

  งานประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ในวันที่สอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก เซสชั่นแรกเริ่มต้นเวลา 17:00-18:45 น. เป็นการอภิปราย Scheme 1 Outbound Exchange for Advanced Research Program (collaborative research and co-publication in high-quality international journals  โดยผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย/สถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน ผู้ร่วมอภิปรายทั้งสี่ท่านเป็นนักวิจัยผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการวิจัยต่างๆ และได้รับเชิญให้แบ่งปันโครงการวิจัยของพวกเขา ประกอบด้วย 1) Professor Masaaki Morikawa, Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, JAPAN ในหัวข้อ “Development of the Duckweed Holobiont Resource Values towards Thailand BCGs economy”  2) Professor Zhou Weibiao, Head of Food Science and Technology Department, NUS, Singapore ในหัวข้อ “Student Mobility: A key attribute of Global Education and Internationality Collaborative Research” 3) ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ อาจารย์/นักวิจัย คณะเกษตร ในหัวข้อ “Scientific Achievements and Reflections after 20 years of Vector Biology and Control Research: the Mosquito field research station -Thailand” และ 4) ศาสตราจารย์ ดร.เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “Nanocatalysts and Nanomaterials for Sustainable Energy and Environment” การอภิปราย และการถาม-ตอบใช้เวลาประมาณ 20 นาที ต่อวิทยากรแต่ละท่าน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนแรกนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองคณบดีวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม (Chairperson)

  เซสชั่นที่สองเริ่มต้นเวลา 18:45-19:45 น. เป็นการอภิปราย Scheme 2 Visiting Professor Program โดยวิทยากรชาวต่างชาติ 3 ท่านซึ่งเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญให้แบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เชิงลึก เทคโนโลยี และการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ตลอดจนประสบการณ์ของพวกเขาในฐานะอาจารย์พิเศษในโครงการ Reinventing Kasetsart University ประกอบด้วย 1) Professor Tohru NakashiZuka, Graduate School of Life Science, Tohoku University, Japan ในหัวข้อ “Collaborating Research on Tropical forests with Kasetsart University: A Collaboration project in MMRS” 2) Dr. Mikolaj Adamek, Fish Disease Research Unit, University of Veterinary Medicine Hanover, Germany ในหัวข้อ “Joined research into finding a solution to a global problem -Tilapia Lake Virus” และ 3) Professor Mattheos Koffas, Department of Chemical Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, USA ในหัวข้อ “The Road to Animal-Free Sulfated Glycosaminoglycans : Complete Biosynthesis of Chondroitin Sulfate in Recombinant Microbe” การอภิปราย และการถาม-ตอบใช้เวลาประมาณ 20 นาที ต่อวิทยากรแต่ละท่าน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนที่สองนี้ ได้รับเกียรติจาก Professor Mathew P. Downs เป็นประธานการประชุม (Chairperson)

  ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการนานาชาติรูปแบบออนไลน์ในวาระครบรอบ 79 ปี มก. ในหัวข้อ Reinventing Kasetsart University Innovative Research and Advanced Studies in Agriculture and Food” นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และเป็นการสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ในระดับระดับอุดมศึกษา ซึ่งต่างก็เผชิญกับปัญหาที่หลากหลายและท้าทาย ทุกคนเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าบทบาทหลักของมหาวิทยาลัยคือความเป็นผู้นำและค้นหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานร่วมกันและนวัตกรรม เพื่อให้เราสามารถร่วมกันพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมนักศึกษาของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญระดับโลก ในรูปแบบที่ให้บริการชุมชนของเราได้ดีที่สุด

  ต่อจากนั้นเป็นการปิดงาน (Forum Closing) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ นับเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่และสัมฤทธิ์ผล ทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และมีการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเข้มข้น โดยสรุป รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หวังว่าสิ่งที่เราทุกคนเรียนรู้ในวันนี้จะช่วยให้เกิดความคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการสร้างระบบการวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกันความมั่นคงด้านอาหารในอนาคต

facebooktwittergoogle_plus