ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Higher Education for ASEAN Talents (HEAT) สำหรับอาจารย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ด้วย Korean Council for University Education (KCUE) สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Higher Education for ASEAN Talents (HEAT): Scholarship Opportunity for ASEAN Faculty Members in the Republic of Korea  สำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาประเทศอาเซียนเพื่อศึกษาต่อในระดบปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาประเทศในสาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 ปี มีอายุไม่เกิน 45 ปี มีการศึกษาไม่เกินกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตรงตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

การสมัครโปรดดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมส่งแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังมมหาวิทยาลัยที่ท่านประสงค์สมัคร ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://www.heatscholar.kr/notice/detail_2022_2.html

HEAT 2022_2_poster

facebooktwittergoogle_plus